Спектър от лабораторни показатели, които извършва клиничната лаборатория на болница„МЕДИКРОН“:

  1. изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност; течни пунктати: количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък;
  2. кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки; броене на ретикулоцити;
  3. хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген;D-димери;
  4. клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза, пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL, калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;магнезий, ЛДХ, КК-МВ;