СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност,която обхваща хирургичните заболявания на лицето, лицевите и челюстни кости, зъби и околозъбните тъкани и шията.Поради анатомичната и функционална свързаност на посочените области с други съседни важни органи(очи,уши,черепно-мозъчни тъкани),лицево-челюстната хирургия е с висока сложност и изисква сериозни познания по обща хирургия, неврохирургия , оториноларингология, ортопедия и травматология, пластично-възстановителна хирургия и други общо медицински специалности.

В болница „МЕДИКРОН“ ще получите квалифицирано и съвременно лечение – хирургично или консервативно, в зависимост от диагностичния и лечебен план, който ще ви предложат нашите специалисти.Заболяванията в лицево-челюстната област са обединени в следните групи:

 1. Гнойно-септични, възпалителни заболявания – абсцеси и флегмони, остеомиелити(засяга костите), одонтогенни синуити(засяга синусните кухини при болни зъби), лимфаденити(на лимфните възли ), екзацербирали кисти и др.;

 2. Лицево-челюстна травматология – нараняване на меките тъкани и фрактури(счупване) на лицеви и челюстни кости;

 3. Лицево-челюстна онкология -онкологични заболявания в устната кухина, лицето, шията, костите  и съпътстващите органи в тези области;

 4. Заболявания на слюнчени жлези(паротидна,околоезична и подчелюстна), лицеви нерви (фациалис ,тригеминус), темпоро-мандибуларна става(ТМС), синдроми и др.

Кога да потърсим консултация със специалист по лицево-челюстна хирургия(ЛЧХ)? 

Симптомите, които най-често тревожат пацинтите могат да са причинени от различни заболявания.Поради това е необходима консултация със специалист, който да постави правилна диагноза, а от там и правилно лечение.

Тя има специфична характеристика и е насочваща към определена диагноза.

1.Когато е изключително силна и мъчителна, сковаваща, взривна, внезапна и кратка,  може да се касае за  тригеминална невралгия. Пациентите я описват по твърде различни начини-стрелкаща, разкъсваща, мълниеносна, като от протичане на електрически ток.Пристъпите се появяват предимно през деня, през по-малки или по-големи интервали от време(през месец , два или повече).Тези болки може да се появят при незначително дразнене или докосване до определени зони на лицето(кожата на челото, бузите, брадичката), при миене , бръснене или говор и хранене. Диференцира се от други заболявания чрез допълнителни клинични симптоми, например неврит(инфикциозен и неифекциозен); невралгия на друг нерв; мигрена; клъстърно главоболие; артроза на темпоро-мандибуларната става и др.;

2.Когато болката е силна, но тъпа, с чувство на тежест и се разпространява към слепоочието, очницата и челото, обхваща зъбите на горната челюст, при навеждане на главата се засилва, може да се касае за одонтогенен синуит;

3.Ако болката е продължителна,  пулсираща, засилваща се при докосване на някой зъб или при отваряне на устата,разпространяваща се към съседни зони,  може да се касае за абсцес.При такъв възпалителен процес се проявяват различни симптоми в зависимост от лицево-челюстната област, в която се развива(ограничено отваряне на устата и дъвчене, болки при преглъщане).Ако възпалението не се  овладее на време се развиват застрашаващи живота усложнения.

Появата на подутина на лицето или шията е друга причина за консултация с лицево-челюстен хирург.Тя може да има различен произход  като от значение е и времето – от кога и за колко време се е появила.Също така от значение е плътността, консистенцията, наличието или не  на подвижност спрямо съседните тъкани, болезненост или не, състояние на лигавиците или кожата над подутината, наличие на секрет или разязвяване и т.н.Понякога пациентите съобщават за поява на „топче„в съответна анатомична област, което също има специфична клинична характеристика.Често има съпътстващи симптоми, които са насочващи за диагностиката.На всички въпроси ще отговори лекар специалист по лицево-челюстна хирургия.

Функционални нарушения са друга причина да се обърнете към специалист.Разбира се част от състоянията са в компетентността на лекар по дентална медицина.Затрудненото или невъзможно отваряне на устата може да се дължи, както на патологичен процес извън, така и на тъкъв свързан със самите  темпоро-мандибуларните стави.Може да имате шумове и болки в ставата(симетрично или не), болки в дъвкателните мускулите и нарушения в захапката.Елементите на този сложен комплекс – темпоромандибуларна става,  заедно с близостта на слуховия и вестибуларен апарат, темпоралния дял на мозък, лицевия нерв, вътрешната каротидна артерия и повърхностните темпорални съдове, имат значение за сложността на патологичните процеси, а също и за методите на лечение.

Кожни и лигавични образувания винаги и задължително изискват консултация с хирург, а когато се отнася до лицето, шията и устната кухина – лицево-челюстен хирург.В някои случаи може да се касае за пренеоплазия, в други за тумор(доброкачествен или злокачествен), а може да е и съвсем безобидна рана на лигавицата от лоша протеза, драскащи пломби  или друго нараняване.Във всички случаи, не пренебрегвайте вашето здраве и се консултирайте на време.

УСЛУГИ

А. Оперативни процедури в лицево-челюстната област

 1. операции на челюстни кисти;
 2. екстирпация на киста на дуктус тиреоглосус и латерална киста на шията;
 3. операции при микростома(малка уста);
 4. операции при придобити дефекти на уста, небце, бузи;
 5. кожна пластика с ламбо;
 6. оперативна корекция на лицев цикатрикс;
 7. обработка и зашиване на обширна рана на меки тъкани на лицето;
 8. хемостаза чрез лигиране или обшиване при хеморагия;
 9. операция на максиларен синус;
 10. отстраняване на слюнчени камъни от подчелюстна сл.жлеза;
 11. екстирпация на подчелюстна и подезична сл.жлеза;
 12. операция на слюнчена фистула;
 13. отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани, челюстта или секвестректомия;
 14. закрита репозиция и фиксация на фрактури на долна челюст;
 15. закрита репозиция на фрактура на ябълчна кост и дъга;
 16. шиниране на фрактурирана горна или долна челюст;
 17. отстраняване на шини на челюстите;
 18. серклаж.Суспензивна фиксация при челюстни фрактури;
 19. оперативна репозиция и фиксация фрактурирана долна челюст с остеосинтеза;
 20. оперативна репозиция и фиксация на фрактура на носни кости, на ябълчна кост и дъга;
 21. оперативна репозиция и фиксация на фрактура на алвеоларни израстъци;
 22. предна и задна носна тампонада;
 23. отстраняване на ретиниран зъб чрез обширна остеотомия;
 24. одонтектомия;
 25. трансплантация на лигавица и пластично покриване на донорното място;
 26. трансплантация на хрущял;
 27. биопсия – ексцизионна и пункционна;
 28. ексцизия на тумори на меките тъкани в лицево-челюстната област и пластика по съседство;
 29. пресичане или ексцереза на периферен клон на н.тригеминус;
 30. блокада на нерв в областта на черепната основа;
 31. септопластика при травма и затруднено дишане през носа;
 32. ортогнатична хирургия чрез интраорален достъп(прогении, прогнатии, латерогнатии и др.)
 33. цялостна и сегментна компактостеотомия на челюст;
 34. отстраняване на остеосинтезен материал от челюстна или лицева кост и зъбни импланти;
 35. поставяне на зъбни импланти;
 36. хирургична подготовка на алвеоларен гребен за протезиране;
 37. хирургична подготовка на меки тъкани за протезиране;
 38. инцизии на абсцеси в устната кухина и лицево-челюстната област;
 39. оперативно лечение на флегмон;
 40. ексцизия на покожна или подлигавична тъкан без отваряне на телесна кухина;
 41. гермектомия и френулотомия;